องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


"หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"