องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
            
               ด้านการเกษตร
                      ลักษณะการเกษตรของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ดำเนินกิจกรรมการทำนา-ทำไร่ โดยอาศัยน้ำจากน้ำฝนและแหล่งน้ำธรรมชาติใช้ในการเกษตร ทำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ สำหรับพื้นที่ติดแหล่งน้ำจะประกอบอาชีพการปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม

ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานการเพาะปลูก
ในเขตพื้นที่ตำบหนองบัวโคก

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่หมู่บ้าน
(ไร่)
พื้นที่ทำการเกษตร(ไร่)

    นาข้าว ข้าวโพด มมันสำปะหลัง อ้อย พริก ไร่นาสวนผสม พืชอื่นๆ รวม พื้นที่อื่นๆ
1
บ้านหนองบัวโคก 4,314 1,150 1,300 268 350 210 620 130 4,028 286
2
บ้านหนองลุมพุก 10,163 1,563 2,252 1,590 1,800 1,295 390 125 9,015 1,148
3
บ้านหนองโสน 5,305 1,529 1,479 39 480 450 365 64 4,82 483
4
บ้านโกรกผักหวาน 3,476 1,320 552 291 212 171 416 42 3,004 472
5
บ้านทามจาน 3,126 1,096 620 230 152 190 166 9 2,463 663
6
บ้านหนองพง 4,820 960 1,594 365 394 605 186 10 4,114 706
7
บ้านโสกรวก 3,518 904 692 553 592 218 106 12 3,077 441
8
บ้านหนองซึก 10,500 1,336 3,024 2,641 1,046 440 646 56 9,189 1,311
9
บ้านหนองตะครอง 4,688 950 669 558 615 260 1,032 218 4,302 386
10
บ้านหนองตะไก้ 5,569 614 1,115 1,280 1,212 270 190 141 4,822 747
11
บ้านห้วยดอนยาว 2,646 682 784 467 240 73 176 17 2,439 207
รวม   58,125 12,167 14,081 8,635 7,093 4,128 4,293 824 51,275 6,850

     ที่มา: ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองบัวโคก)


               ด้านการประมง
                      มีการเลี้ยงปลาน้ำจืดใในบ่อน้ำสาธารณะ และบ่อน้ำส่วนบุคคล บ่อน้ำในไร่นา ประกอบกับการทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสม

               ด้านการปศุสัตว์
                      ราษฎรในพื้นที่บางส่วนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายและการบริโภค ประเภทสัตว์ได้แก่ โคเนื้อ สุกร เป็ด ไก่

               ด้านการบริการ
                      หน่วยบริการของภาครัฐ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
                      -  สถานีตำรวจ                                         จำนวน 1 แห่ง (ในเขตเทศบาล)
                      -  สถานีดับเพลิง                                       จำนวน 1 แห่ง (ในเขตเทศบาล)
                      -  ถังดับเพลิงประจำหมู่บ้าน                          จำนวน 22 แห่ง
                      -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                จำนวน 37 คน
                      -  ตำรวจบ้าน                                           จำนวน 55 คน
                      -  คณะกรรมการภัยธรรมชาติ                          -
                      -  กู้ชีพ อบต.หนองบัวโคก                           จำนวน 7 คน

               หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก 
                      - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                    จำนวน 4 แห่ง  
                      - โรงงานอุตสาหกรรม                                 จำนวน 4 แห่ง
                      - โรงสีข้าวเอกชน                                      จำนวน 8 แห่ง (โรงสีข้าวชุมชน 4 แห่ง)
                      - การประปาส่วนภูมิภาค                               จำนวน 1 แห่ง

               การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                        กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่     ที่   
ชื่อหมู่บ้าน จัดคั้งกลุ่มอาชีพ/องค์กร ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1 บ้านหนองบัวโคก -กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค                                            -กลุ่มสตรี -ขนมนางเล็ด
-พริกป่น
-น้ำอ้อยสด
-ขนมดอกจอก
2 บ้านหนองลุมพุก -กองทุนออมทรัพย์
-กลุ่มพริกและข้าวโพด
-
3 บ้านหนองโสน -กลุ่มออมทรัพย์
-กลุ่มหมอนถัก
-กลุ่มสานตะกร้า
-หมอนถัก
-ตะกร้า
4 บ้านโกรกผักหวาน -กองทุนพัฒนา
-กลุ่มฌาปนกิจ
-กลุ่มออมทรัพย์
-กลุ่มสตรี
-กลุ่มส่งเสริมพืชไร่
-กลุ่มฉางข้าว
                                                           -                             
5 บ้านทามจาน -กลุ่มออมทรัพย์
-กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพด
-กลุ่มเห็ดฟาง
-กลุ่มขนมคุกกี้
-กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
-กลุ่มเกษตรกร
-กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
-กลุ่มสตรี
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทาม จาน                                                   
-ขนมคุกกี้
-ขนมทองม้วน
-ขนครองแครงกรอบ
-ผักปลอดสารพิษ
6 บ้านหนองพง -กลุ่มออมทรัพย์
-กลุ่มเกษตรกร
-พริกป่น
7 บ้านโสกรวก -กลุ่มออมทรัพย์
-กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม
-กลุ่มทอเสื่อกก
-กลุ่มมสตรีกังกง
-กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
-เสื่อกก
8 บ้านหนองซึก                                             -กลุ่มทอเสื่อกก
-กลุ่มรากไม้ประดิษฐ์
-กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
-กลุ่มน้ำตาลโบราณ
-กลุ่มปลูกพริก
-กลุ่มออมทรัพย์
-เสื่อกก
-รากไม้ประดิษฐ์
-น้ำตาบโบราณ
-พริก                                   
9 บ้านหนองตะครอง -กลุ่มเลี้ยงสุกร
-กลุ่มทอเสื่อกก
-กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์
-
10 บ้านหนองตะไก้ -กลุ่มทำขนมนางเล็ด
-กลุ่มทอเสื่อกก
-ขนมนางเล็ด
-เสื่อกก
11 บ้านห้วยดอนยาว -กลุ่มออมทรัพย์
-กลุ่มทอเสื่อกก
-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
-กลุ่มเลี้ยงสัตว์
-กลุ่มเพาะเห็ดฟาง
-กลุ่มข้าวหอมมะลิ
-เห็ดนางฟ้า
-เห็ดฟาง


                              กลุ่มอาชีพในชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชมชน จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

                   1.กลุ่มรากไม้ประดิษฐ์     บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
                   2.กลุมขนมคุกกี้             บ้านทามจาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
                   3.กลุ่มน้ำตาลโบราณ      บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

             ด้านแรงงาน
                     1.อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม                                   จำนวนแรงงาน  1,733 คน
                     2.อชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป                                      จำนวนแรงงาน  1,332 คน
                     3.อาชีพอื่นๆ                                                          จำนวนแรงงาน     692 คน
                     4.ไม่มีอาชีพ                                                          จำนวนแรงงาน     495 คน
                     5.กำลังศึกษา                                                         จำนวนแรงงาน     950 คน