องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นายองอาจ  แสงทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร :062-603-6769

นางสาวราตรี แขขุนทด
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร :091-835-1306


(ว่าง)
(ว่าง)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน