องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางยุพิน มีหมู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทร :091-828-3077
นางชลิดา สามผ่องบุญ
นางสาวจำปี หาจัตุรัส
ครู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
          เบอร์โทร :093-328-9527                                        


นางสาวประภาศรี ศรีสิงห์
นางสาวนิสาลักษณ์ ภู่มาก นางสาวกุสุมา งิมขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก