องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางยุพิน มีหมู่
ปลัด อบต.หนองบัวโคก
เบอร์โทร :091-828-3077
นายองอาจ แสงทน
นางกชกร ชมศรี นายองอาจ แสงทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :062-603-6769 เบอร์โทร :089-844-6411 เบอร์โทร :062-603-6769




นางยุพิน มีหมู่ นายองอาจ แสงทน

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร :091-828-3077 เบอร์โทร :062-603-6769