องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติตำบลหนองบัวโคก

ตำบลหนองบัวโคก มีการจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยแยกจากตำบลบ้านขามและตำบลกุดน้ำใส และจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลหนองบัวโคก ตามลักษณะที่ตั้ง สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มบางส่วนมีเนินเขาเตี้ย ๆ โดยมีการตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านหนองบัวโคก  จากการสอบถามได้ทราบ ว่า  เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่บัวหลวงขึ้นอยู่บริเวณหนองน้ำ  จึงทำให้มีการตั้งหมู่บ้านขึ้น โดยเรียกหมู่บ้านขึ้นตามว่า “หนองบัวโคก” ตามหนองน้ำที่มี โดยมีหมู่บ้านปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่  1   บ้านหนองบัวโคก
หมู่ที่  2   บ้านหนองลุมพุก
หมู่ที่  3   บ้านหนองโสน
หมู่ที่  4   บ้านโกรกผักหวาน
หมู่ที่  5   บ้านทามจาน
หมู่ที่  6   บ้านหนองพง
หมู่ที่  7   บ้านโสกรวก
หมู่ที่  8   บ้านหนองซึก
หมู่ที่  9   บ้านหนองตะครอง
หมู่ที่ 10  บ้านหนองตะไก้
หมู่ที่ 11  บ้านห้วยดอนยาว
1.   สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง และอาณาเขต

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคกอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ระยะห่างจากอำเภอประมาณ  17  กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชัยภูมิ และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 55  กิโลเมตร
 
       อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดกับตำบลบ้านขาม และตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
ทิศใต้               ติดกับตำบลหนองไทร และตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก      ติดกับตำบลทับรั้ง และตำบลมาบกราด กิ่งอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก        ติดกับตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์

       ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สภาพของพื้นที่  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีเนินเขาเตี้ย  ๆ  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตำบล
       สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดูตามฤดูกาล คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และ ฤดูร้อน