องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
กองช่าง


นายองอาจ แสงทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :062-603-6769


(ว่าง)
นายช่างโยธา


          

               (ว่าง)     
          ผู้ช่วยนายช่างโยธา


                                  (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ