องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
กองคลัง


นางกชกร ชมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร :089-844-6411


นางณัฐภิชา ภูผาลินิน
นางสาววิลาวรรณ บุญเกิด นางสาวเอมอร วงษ์หมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทร :097-361-6191 เบอร์โทร :082-229-1653 เบอร์โทร :093-362-5721

นางสาวปรารถนา งามขุนทด
นางอุษา เพิ่มสนาม

แม่บ้าน (ผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี