องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
สำนักปลัด

  


นายองอาจ แสงทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

เบอร์โทร :062-603-6769
  


นางสาวปวิศรา จันทร์กลาง นางสาวพัณณิตา นาหัวนิน นางสาวมลฤดี ชัยสงค์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 เบอร์โทร :087-319-7352 เบอร์โทร :  096-065-6672
  

นายปุญณพัตน์  ขาวนวน นางสาวฮันนาร์  แฮนเซ่น นางสาวกัลยา  อ่อนมะลัง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

นายจักฤษ  จันทร์กลาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย