องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
สภาอบต.


นายภิรมย์ สอสูงเนิน
ประธานสภา อบต.


นายวสันต์ กุ้งกลางดอน
นางยุพิน มีหมู่
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.หนองบัวโคกนายสร้อย เถื่อนสันเทียะ
นายสมภาส เหิงขุนทด
นายอดิศักดิ์ วงค์ษาเคน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3นางสุภาพร โงสันเทียะ
นางสำรวย ภิรมย์ไทย
นางพรนภัส จิตจักร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายวินิจ แหล่งสะท้าน
นางจำรัส ภู่มาก
นางสาวศศิวิมล ยศจัตุรัส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11