องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา


ประวัติตำบลหนองบัวโคก

ตำบลหนองบัวโคก มีการจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2510 โดยแยกจากตำบลบ้านขามและตำบลกุดน้ำใส เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2508 ตามลักษณะที่ตั้งของภูมิประเทศแล้ว สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นที่ราบเนินสูงเตี้ย ๆ โดยมีการตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านหนองบัวโคก  จากประวัติเล่าสืบทอดกันมาทราบว่า  เนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่ที่บัวหลวงขึ้นอยู่บริเวณหนองน้ำ  จึงทำให้มีการตั้งหมู่บ้านขึ้น โดยเรียกหมู่บ้านขึ้นตามว่า “หนองบัวโคก” ตามหนองน้ำที่มี โดยมีหมู่บ้านปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่  1   บ้านหนองบัวโคก     โอนมาจาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขาม
หมู่ที่  2   บ้านหนองลุมพุก      โอนมาจาก หมู่ที่ 8 ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่  3   บ้านหนองโสน        โอนมาจาก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่  4   บ้านโกรกผักหวาน    โอนมาจาก หมู่ที่ 11 ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่  5   บ้านทามจาน          โอนมาจาก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส
หมู่ที่  6   บ้านหนองพง          โอนมาจาก หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้ำใส 
หมู่ที่  7   บ้านโสกรวก
หมู่ที่  8   บ้านหนองซึก
หมู่ที่  9   บ้านหนองตะครอง
หมู่ที่ 10  บ้านหนองตะไก้
หมู่ที่ 11  บ้านห้วยดอนยาว

1. ที่ตั้ง และอาณาเขต
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 บ้านโกรกผักหวาน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ระยะห่างจากอำเภอประมาณ  12  กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชัยภูมิ และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 50  กิโลเมตร
 
       อาณาเขต
ทิศเหนือ              ติดกับตำบลกุดน้ำใส ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้                 ติดกับตำบลหนองไทร และตำบลบ้านแปรง  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก         ติดกับตำบลทับรั้ง และตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก           ติดกับตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 2. การศึกษา
ตำบลหนองบัวโคก มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ดังนี้
       2.1 โรงเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
                  1)โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
                  2)โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

       2.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
                1)โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
                2)โรงเรียนบ้านหนองโสน
                3)โรงเรียนบ้านทามจาน

        2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่
                1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุมพุก
                2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัวโคก
      
   3. ด้านศาสนา
ตำบลหนองบัวโคก มีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
                 1) วัดใหญ่หนองลุมพุก  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก
                 2) วัดหนองโสน          ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน
                 3) วัดโกรกผักหวาน      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านโกรกผักหวาน
                 4) วัดทามจาน            ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านทามจาน
                 5) วัดหนองพง            ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง
                 7) วัดโสกรวก             ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านโสกรวก
                 8) วัดเทพนิมิต            ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก
                 9) วัดร่มโพธิ์ทอง         ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง
                 10) วัดป่าสุทธิโกศล     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวโคก