หัวข้อ
วันที่
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ม.๑๐ 31-05-140613824
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ม.5 30-04-140554928
     ราคากลางการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ม.6 31-01-140511754
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ม.6 31-01-140467992
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ม.1 30-06-140203235
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายบ้านหนองซึก – โคกสามัคคี หมู่ 9 จำนวน 2 ช่วง 19-09-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโสกคร้อ -หนองสองห้อง บริเวณไร่นายอดิศร อมฤทธิ์ - ไร่นางโสภา ภู่มาก หมู่ 8 18-09-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สานคันคูห้วยลำอินทร์บริเวณไร่นายคูณ ไม้กระโทก - นานายธนากุลชัย ณัทฐานนท์ ม.7 31-08-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายบุญเติม เขยพุดซา - ไร่นายกำจัด ภิรมย์ไทย หมู่ 3 30-08-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองบัวโคก หมู่ 1 30-08-2023
     ราคากลางจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สุหร่าย - นายสมศักดิ์ สร้อยสูงเนิน หมู่ 9 28-08-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ไทย – ไร่นายจันทร์โฮม ศรีทา บ้านหนองพง หมู่ 6 25-08-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายสระหลวง บ้านทามจาน หมู่ 5 25-08-2023
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยดอนยาว ซอยบ้านนายหรี่ พันขุนทด ม.11 21-08-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คุ้มบ้าน นายเอื้อง พรมพยอม ม.4 07-07-2023
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนอีดาว แยกที่ 1 จากไร่นายโขน กล้ามสันเทียะ - ไร่นายอาคม พนมสวย ม.7 26-06-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณบ้านนายบุญ ทำดี - บริเวณ วัดเทพนิมิตร ม.8 26-06-2023
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนานางต่าง มุกขุนทด ม.8 21-06-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคุ้มโสกคร้อ - หนองสองห้อง ม.8 20-06-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง สายสระหลวง บ้านหนองซึก ม.8 09-06-2023
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 30-04-2023
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนานายสมควร ชุ่มพะลัย ม.5 19-04-2023
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่นางอุบล โรจนกรณ์ - ไร่นายรส แฟสันเทียะ ม.4 07-04-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง บ้านทามจาน - บ้านหนองโสน ม.5 05-04-2023
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 03-04-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลตาปู่ - ไร่นางสายยนต์ โสภา ม.4 30-03-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากไร่นางสมหมาย เถื่อนชำนาญ - ไร่นางอุไรวรรณ สุวรรณกลาง ม.11 28-03-2023
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง จากไร่นายฉัตรฉาย โพธิ์ชัย - ไร่นายถนอม พึ่งอยู่ ม.6 22-03-2023
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายโสกคร้อคูเมือง - หนองประดู่ ม.2 20-03-2023
     ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 19-03-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นางสมพร จันทรวิภาค - บริเวณไร่นายชุบ ใหญ่สูงเนิน ม.9 14-03-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากไร่นางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลึ้ม กล้ามสันเทียพ ม.3 13-03-2023
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 03-03-2023
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่นายแผ่น - ไร่นางพะนอ ตู้จำนง 01-03-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายนาห้วย บ้านหนองบัวโคก ม.1 24-02-2023
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 10-02-2023
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1,2) ประจำปี 2566 10-02-2023
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 03-02-2023
     ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหลักสอง-โนนประดู่ ม.10 03-02-2023
     ประกาศ ภ.ด.ส.3 (หน้า 600-669) 10-01-2023
     ประกาศ ภ.ด.ส.3 (หน้า 300-599) 10-01-2023
     ประกาศ ภ.ด.ส.3 (หน้า 100-299) 10-01-2023
     ประกาศ ภ.ด.ส.3 (หน้า 1-99) 10-01-2023
     ประกาศ ภ.ด.ส.3 (หน้า 1-99) 10-01-2023
     ประกาศขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจะปี 2566 09-01-2023
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 04-01-2023
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 02-12-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 02-11-2022
     โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2565 20-10-2022
     รายชื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปี2565 10-10-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 03-10-2022
     กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี2565 30-09-2022
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 30-09-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยคนพิการ ประจำปี 2566 30-09-2022
     ภาพการรับมอบยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีการเกิดโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ในโคและกระบือ 28-09-2022
     ภาพกิจกรรมที่ อปท.ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ 28-09-2022
     ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ2565 25-09-2022
     กิจกรรมมอบค่าพาหนะสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้พิการ ประจำปี 2565 17-09-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 02-09-2022
     ข่าวประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกรถรับส่งคนพิการเข้ารับทุนมูลนิธิคุณพุ่มฯ 19-08-2022
     การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากการติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15-08-2022
     ข่าวประชาสัมพันธ์การเข่าถึงสิทธ์คนพิการด้วยแอปพลิเคชั่น บัตรคนพิการ ประจำปี 2565 03-08-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 01-08-2022
     ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตื 2565 20-07-2022
     ประชาสัมพันธ์การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ 13-07-2022
     ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 07-07-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 01-07-2022
     ประชาสัมพันธ์มีสินค้าจัดจำหน่ายที่ อบต.หนองบัวโคก 09-06-2022
     ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 06-06-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 02-06-2022
     รายงานผลการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนปี2565 24-05-2022
     ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกการใช้โฟม 18-05-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 03-05-2022
     ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก 26-04-2022
     ข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2565 17-04-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 04-04-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกเป็นการชั่วคราว 23-03-2022
     การทอเสื่อกกภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 15-03-2022
     รายงานผลกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ประจำปี2565 03-03-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 02-03-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 08-02-2022
     การรณรงค์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 08-02-2022
     รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลโค 25-01-2022
     ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้าน 21-01-2022
     ประชาสัมพันธ์โครงการเติมฝันสานความคิดใกล้ชิดประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20-01-2022
     การรณรงค์การงดเผาในที่โล่ง 20-01-2022
     รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากการเผาถ่าน 19-01-2022
     อบต.หนองบัวโคกออกพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 16-01-2022
     ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ 13-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬา 11 หมู่บ้าน ประจำปี 2565 09-01-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก 05-01-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 04-01-2022
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 02-12-2021
     รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ อบต.หนองบัวโคก 29-11-2021
     ประกาศแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ.2565 08-11-2021
     ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 08-11-2021
     ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 04-11-2021
     รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 28-10-2021
     ประกาศนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ปลอดบุหรี 25-10-2021
     ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 04-10-2021
     ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 01-10-2021
     บัญชัรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ2565 30-09-2021
     ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 30-06-2021
     รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564 10-05-2021
     ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2564 10-05-2021
     ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 2564 10-05-2021
     กิจกรรมการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 09-03-2021
     ประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ 01-03-2021
     การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 25-02-2021
     การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 19-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 12-01-2021
     ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement InPlace Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.129-0๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข 205 - บ้านหนองซึก (บ้านนายสุริยา แก้วประสิทธิ์ – โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก) 06-01-2021
     การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 25-12-2020
     การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 25-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษี ประจำปี 2563 16-12-2020
     กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดชัยภูมิ 13-12-2020
     การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11-12-2020
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 09-12-2020
     การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 30-11-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3และภ.ด.ส.4) ประจำปี 2563 22-11-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564 06-11-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 06-11-2020
     โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09-10-2020
     ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 07-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 01-10-2020
     อัตรากำลัง 3 ประจำปี 64 - 66 01-10-2020
     การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 10-09-2020
     ขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 26-08-2020
     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11-08-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10-08-2020
     ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 15-06-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี (ภ.ด.ส.1และภ.ด.ส.2) ประจำปี 2563 15-05-2020
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.129-02 สายโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก-บ้านนางประจวบ หมู่ที่ 8 07-05-2020
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 29-04-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20-04-2020
     ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองบัวโคก 03-04-2020
     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายแยกคลองโอบ โกรกหนามกราย ม.1_ 09-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นายเล็ก งิมขุนทด - บ้านนายครึ้ม กล้ามสันเทียะ ม.3 04-03-2020
     ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมกีฬาตำบลหนองบัวโคก 02-03-2020
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 17-02-2020
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 17-02-2020
     แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 13-02-2020
     แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง) 13-02-2020
     เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) 13-02-2020
     แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 13-02-2020
     แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น) 13-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางเข้าวัดโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 12-02-2020
     ประชาสัมพันธ์สิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยว อบต.หนองบัวโคก 10-01-2020
     ประกาศขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ 04-12-2019
     ประกาศบัญชีรายชื่อแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22-11-2019
     ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 22-11-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการเติมฝัน สานความคิดใกล้ชิดประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18-11-2019
     แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) 09-10-2019
     ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 04-10-2019
     ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับภาษีอากร online 27-05-2019
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา 11 หมู่บ้าน 15-04-2019
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว 05-04-2019
     รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการเติมฝัน สานความคิด ใกล้ชิดประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 06-12-2018
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๒๙-๐๑ สายบ้านหนองลุมพุก - บ้านห้วยดอนยาว_0001 14-11-2018
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06-11-2018
     ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๒๙-๐๑ สายบ้านหนองลุมพุก - บ้านห้วยดอน 01-11-2018
     การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 29-10-2018
     ประกาศการขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 24-10-2018
     ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 16-10-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28-09-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ 25-09-2018
     เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03-09-2018
     แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ธรรมชาติ หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตำบลหนอบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 10-07-2018
     ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ แผงแตงโมตำบลหนองบัวโคก 10-07-2018
     แหล่งท่องเที่ยวฟาร์มแพะ หมู่ที่ 4 บ้านโกรกผักหวาน ตำบลหนอบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 10-07-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยลำอินทร์ หมู่ที่ 8 20-02-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการลงลูกรังผิวจราจรสายทางเข้าวัดโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 สายแยกถนน ค.ส.ล.บ้านโกรกผักหวาน-โรงเรียนหนองโสนถึงทางเข้าวัดโกรกผักหวาน 24-01-2018
     ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับภาษีอากร online 12-01-2018
     ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี 12-01-2018
     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย อบต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 09-01-2018
     โครงการเติมฝันสานความคิดใกล้ชิดประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05-01-2018
     ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายนานายอยู่ ธงสันเทียะ-หนองประดู่ 04-01-2018
     โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 28-12-2017
     ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03-11-2017
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 03-11-2017
     โครงการเติมฝันสานความคิดใกล้ชิดประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25-10-2017
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 24-10-2017
     กรอบแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 03-10-2017
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 03-10-2017
     กรอบแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 03-10-2017
     ช่องทางการติดต่อกี่ยวกับภาษีอากร 05-01-2017
     การประช่าสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี 25-12-2016
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 08-12-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 08-12-2016
     ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03-11-2016
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2559 10-08-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 10-08-2016
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 28-07-2016
     โครงการออกบริการร่วมกับหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการชำระภาษี 21-07-2016
     ประกาศกำหนด วัน เวลาและสถานที่สอบและรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 15-07-2016
     ราคากลางโครงการยกร่องพูนดินพร้อมพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 สายหลังวัดโคกสามัคคีถึงสายหนองซึก-โคกสามัคคี 29-06-2016
     ราคากลางโครงการยกร่องพูนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 สายโคกคร้อ-หนองสองห้อง 29-06-2016
     ราคากลางโครงการขุนลอกห้วยลำอินทร์ บริเวณถนนลูกรังทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 10- หมู่ที่3 29-06-2016
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2559 23-06-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 23-06-2016
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2559 16-06-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 16-06-2016
     ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ หมู่บ้าน ทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th 02-06-2016
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 01-06-2016
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 03-05-2016
     ประกาศแผนอัตรากำลังสามปีฉบับแก้ไขปรับปรุง 05-04-2016
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559 05-04-2016
     รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 07-03-2016
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 04-03-2016
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2558 19-02-2016
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2559 19-02-2016
     เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559 15-02-2016
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2559 15-02-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 15-02-2016
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559 05-02-2016
     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปี 2559 19-01-2016
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558 04-01-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2558 16-12-2015
     เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2558 16-12-2015
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2558 16-12-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 03-12-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 04-11-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 05-10-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 04-09-2015
     แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ส่วนที่ 1 31-08-2015
     แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ส่วนที่ 4 31-08-2015
     แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ส่วนที่ 3 31-08-2015
     แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ส่วนที่ 2 31-08-2015
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก พ.ศ. 2559-2563 31-08-2015
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก พ.ศ. 2559 (ส่วนที2) 28-08-2015
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก พ.ศ. 2559 (ส่วนที1) 28-08-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2558 14-08-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2558 05-08-2015
     เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2558 05-08-2015
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2558 05-08-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 04-08-2015
     ขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2557 24-07-2015
     ประกาศรายชื่อผู้สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 20-07-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 03-07-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 25-06-2015
     ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24-06-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2558 22-06-2015
     เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2558 22-06-2015
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2558 22-06-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 05-06-2015
     ความรู้ก้าวสู่อาเซียน 29-05-2015
     คู่มือประชาชน 28-05-2015
     กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ อบต.หนองบัวโคก 28-05-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 05-05-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 06-04-2015
     สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก 03-04-2015
     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา 03-04-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.11 25-03-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.5 บริเวณนานายอนุวัตน์ ภิรมย์ไทย 25-03-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองพานอ่ำ ม.7 25-03-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8 25-03-2015
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคุ้มหนองน้ำขุ่น ม.3 25-03-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 24-03-2015
     ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้าง 24-03-2015
     เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 19-03-2015
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 19-03-2015
     ประกาศสอบราคา 5 โครงการ 09-03-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 05-03-2015
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2558 17-02-2015
     เชิญร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 11-02-2015
     เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 11-02-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 09-02-2015
     ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถขนขยะ(รถอีแต๋น) จำนวน 1 คัน 09-02-2015
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 02-02-2015
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 06-01-2015
     ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Recyling หมู่ 11-10 12-12-2014
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557 11-12-2014
     รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด 27-11-2014
     ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ 20-11-2014
     การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 10-11-2014
     การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 10-11-2014
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 03-11-2014
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 03-11-2014
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 03-10-2014
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 19-09-2014
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 07-08-2014
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2557 30-07-2014
     ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 02-06-2014
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 05-02-2014
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2557 02-02-2014
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2557 02-02-2014
     โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2557 17-01-2014
     ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 17-01-2014
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556 03-01-2014
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 03-12-2013
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2556 05-11-2013
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2556 04-10-2013
     ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายก อบต.หนองบัวโคก 13-09-2013
     ประกาศกำหนดจำนวนและสถานที่ติดป้ายหาเสียง 13-09-2013
     ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายก อบต.หนองบัวโคก 09-09-2013
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 02-08-2013
     ประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา 30-07-2013
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2556 05-07-2013
     ประกาศกำหนดวัน เวลา การให้บริการอินเตอร์เน็ต 04-07-2013
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานจ้าง 04-06-2013
     ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบพนักงานจ้าง 31-05-2013
     รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองบัวโคก 14-05-2013
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2556 10-05-2013
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2556 08-05-2013
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2556 08-05-2013
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2556 09-04-2013
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 07-03-2013
     ขอเชิญร่วมโครงการ อบต. พบประชาชน ปี 2556 29-01-2013
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.หนองบัวโคก 28-01-2013
     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2556 17-01-2013
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2555 10-01-2013
     รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ 14-11-2012
     ประกาศอำเภอจัตุรัสสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 12-09-2012
     แนวทางป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากกรมควบคุมโรค 12-07-2012
     ๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 14-06-2012
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 04-06-2012
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ 09-04-2012
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2555 05-04-2012
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานจ้าง 29-03-2012
     ขยะก็มีค่า 16-03-2012
     รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12-03-2012
     ออกบริการ อบต.เคลื่อนที่ ปี 2555 01-03-2012
     ประกาศกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก 01-02-2012
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 09-01-2012
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2554 07-11-2011
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    
     รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
     ประกาศขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)(ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2565

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology