ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเนอราคาถนน คสล.ฯม.11 [ 20 พ.ค. 2567 ] ..........................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเนอราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ฯ ม.7 [ 20 พ.ค. 2567 ] ..........................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๒๙-๐๒๙ สายทางแยก ทล.หมายเลข ๒๐๑ - ห้วยดอนยาว หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยดอนยาว ตำบลหนองบัวโคก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตาราง [ 20 พ.ค. 2567 ] ..........................................................................................