โครงสร้างองค์กร
 
สมาชิกสภา
 
นายภิรมย์ สอสูงเนิน
ประธานสภา อบต
 
นายวสันต์ กุ้งกลางดอน
รองประธานสภา อบต
 

 
นายสร้อย เถื่อนสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
 
นายสมภาส เหิงขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
 
นายอดิศักดิ์ วงค์ษาเคน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
 
นางสุภาพร โงสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
 
นางสำรวย ภิรมย์ไทย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
 
นางพรนภัส จิตจักร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 
นายสุรศักดิ์ แหล่งสะท้าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
 
นางจำรัส ภู่มาก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
 
นางสาวศศิวิมล ยศจัตุรัส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
 
นางยุพิน มีหมู่
เลขานุการสภา อบต.หนองบัวโคก
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology