แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
 
* ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ 
ที่อยู่  โทรศัพท์ 
 
ส่วนที่1:  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ส่วนที่2:  *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
ส่วนที่3:  *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
ส่วนที่4:  *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
ส่วนที่5:  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *