โครงสร้างองค์กร
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
ยังไม่มีข้อมูลบุคลลากรในส่วนนี้
 
นางสาวเอมอร วงษ์หมี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology