โครงสร้างองค์กร
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นางยุพิน มีหมู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางชลิดา สามผ่องบุญ
ครู
 
นางสาวจำปี หาจัตุรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวประภาศรี ศรีสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
 
นางสาวกุสุมา งิมขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวนิสาลักษณ์ ภู่มาก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology