โครงสร้างองค์กร
 
กองช่าง
 
นายองอาจ แสงทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวพรนภัส หัดจุมพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology