โครงสร้างองค์กร
 
กองคลัง
 
นางกชกร ชมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางณัฐภิชา ภูผาลินิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
นางสาววิลาวรรณ บุญเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
นางอุษา เพิ่มสนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวปรารถนา งามขุนทด
แม่บ้าน (ผู้มีทักษะ)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology