โครงสร้างองค์กร
 
สำนักปลัด
 
นางยุพิน มีหมู่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายองอาจ แสงทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
นางสาวปวิศรา จันทร์กลาง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวมลฤดี ชัยสงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายวรรณา ไขขุนทด
นักการภารโรง
 
นายวีระ พันขุนทด
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
 
นางสาวกัลยา อ่อนมะลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายปุญณพัตน์ ขาวนวน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายจักรกฤษ จันทร์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
| next
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology