โครงสร้างองค์กร
 
กองคลัง
 
นางกชกร ชมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางณัฐภิชา ภูผาลินิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
นางสาววิลาวรรณ บุญเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
นางสุนิดา นามราชา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
นางอุษา เพิ่มสนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวปรารถนา งามขุนทด
แม่บ้าน (ผู้มีทักษะ)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology