วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
ซื้อตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง