ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯปี2560
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2564
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology