ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
ประกาศ/คำสั่ง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562
 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562
 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562
 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562
 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563
 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
 - ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
 - ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563
 - ประกาศกำหนดประชุมสภาครั้งแรก
 - ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
 - ประกาศใช้ระเบียบสภาว่าด้วยการดดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
 - ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology