ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2563
 - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564
 - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
 - ประกาศการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
 - รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology