ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปี 2563
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ12เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565
 - การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology