ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
 - กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระ ประจำปี พ.ศ.2563
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 -  กิจกรรมการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่
 - โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology