ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1
 - เอกสารแนบท้าย 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่น
 - เอกสารแนบท้าย 2 มาตรการและแนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร
 - เอกสารแนบท้าย 3 (1) ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - เอกสารแนบท้าย 3 (2) คู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - เอกสารแนบท้าย 4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564
 - เอกสารแนบท้าย 4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564
 - เอกสารแนบท้าย 5 (1) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 - เอกสารแนบท้าย 5 (2) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
 - เอกสารแนบท้าย 5 (3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 - เอกสารแนบท้าย 6 (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2563
 - เอกสารแนบท้าย 6 (2) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1
 - เอกสารแนบท้าย 1 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
 - เอกสารแนบท้าย 2 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
 - เอกสารแนบท้าย 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร 2564
 - เอกสารแนบท้าย 4 (1) ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - เอกสารแนบท้าย 4 (2) คู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - เอกสารแนบท้าย 5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564
 - เอกสารแนบท้าย 6 (1) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - เอกสารแนบท้าย 6 (2) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - เอกสารแนบท้าย 6 (3) ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - เอกสารแนบท้าย 6 (4) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - เอกสารแนบท้าย 7 (1) รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - เอกสารแนบท้าย 7 (2) รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 - การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology