ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (1)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (2)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (3)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564) (4)
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
 - รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
 - คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology