ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การประชุมบูรณาการ ประจำเดือนมกราคม 2563
 - การประชุมบูรณาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 - การประชุมบูรณาการ ประจำเดือนมีนาคม 2563
 -  โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 -  การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
 -  การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 -  การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
 -  การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 -  การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 - การประชุมสภา อบต.หนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
 - การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology