ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 - หลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 - หลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
 - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
 - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564
 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565
 - หลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2565
 - หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2566
 - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
 - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
 - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology