ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
 - ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 - ประกาศยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทำบุญถวายเพลพระ ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology