ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายการกับกับดูแลองค์การที่ดี
 - ประกาศเจตจำนงการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมและโปร่งใส
 - แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
 - นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564
 - แผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
 - นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
 - นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
 - แผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี 2565
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology