ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25641
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
 - ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology