ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ม.ค.-มี.ค.63)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เม.ย.-มิ.ย.63)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก.ค.-ก.ย.63)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.66)
 - แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology