ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
E-Service
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ช่องทางการชำระภาษีออนไลน์
 - ช่องทางการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
 - ช่องทางการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ต่อเติม
 - แบบฟอร์ม - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 - แบบฟอร์ม - คำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - แบบฟอร์ม - คำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
 - แบบฟอร์ม - ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology