ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประเภทบริหารท้องถิ่น
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานทั่วไป
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานทั่วไป
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานการคลัง
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานช่าง
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานประปา
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานการศึกษา
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานการเกษตร
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหารงานการเกษตร
 - ประเภทวิชาการ - นักจัดการงานทั่วไป
 - ประเภทวิชาการ - นักจัดทรัพยการบุคคล
 - ประเภทวิชาการ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ประเภทวิชาการ - นักวิชาการเงินและบัญชี
 - ประเภทวิชาการ - นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 - ประเภทวิชาการ - นิติกร
 - ประเภททั่วไป - เจ้าพนักงานธุรการ
 - ประเภททั่วไป - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - ประเภททั่วไป - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 - ประเภททั่วไป - เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology