ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ
 - สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนเมษายน 2563
 - สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนกันยายน 2563
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2563
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนธันวาคม 2563
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนมกราคม 2564
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2564
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2564
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2564
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนธันวาคม 2564
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนมกราคม 2565
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 -  สรุป ผู้มารับบริการ – แยกตามภารกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2565
 -  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ราย 6 เดือน ประจำปี 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology