ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
 - คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
 - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 - คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology