ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2560)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค.61-31มี.ค.62)
 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology