ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ส่วนที่ 1)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ส่วนที่ 2)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ส่วนที่ 3 มิติที่ 1)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ส่วนที่ 3 มิติที่ 2)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ส่วนที่ 3 มิติที่ 3)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ส่วนที่ 3 มิติที่ 4)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ.2562-2564)-1-36
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ.2562-2564)-37-73
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ.2562-2564)-74-109
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ.2562-2564)-110-145
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565)
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology