ดาวน์โหลด
 การดำเนินงาน
 การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 การบริหารเงินงบประมาณ
 การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 การบริหารทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรการป้องกันการทุจริต
 การดำเนินงานของสภาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 1)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 2)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 3)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 4)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.07)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.01)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.02)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.03)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.05)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.06)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ผ.08)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 (ส่วนที่ 5)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (โครงการพระราชดำริ) ครั้งที่ 4
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (1)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (2)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (3)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 โครงการพระราชดำริ
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 โครงการพระราชดำริ
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056004
E-Mail: admin@nongbuokhok.org
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology